دسته: جنس و جنسیت

0

اینترسکشنالیتی چیست؟

آزاده کیاناستاد جامعه شناسی، دانشگاه پاریس  اینترسکشنالیتی چیست، از کجا آمده، و کاربرد آن در جوامع ما چه می‌تواند باشد؟   درهم‌تنیدگی روابط اجتماعی جنسیتی، طبقاتی، قومی، مذهبی و جنسی، یا اینترسکشنالیتی هم یک...

گفتاری در باب مفاهیم و اصطلاحات علم جنسیت 1

گفتاری در باب مفاهیم و اصطلاحات علم جنسیت

گفتاری در باب مفاهیم و اصطلاحات علم جنسیت امروزه اگر بخواهیم درباره مفاهیم اجتماعی صحبت کرده یا کار کنشگری کنیم، محکوم به ارائه توصیفات و توضیحات مبسوط نظری پیش از آنیم؛ و البته که...

عمل تطبیق جنسیت در سوئد 1

عمل تطبیق جنسیت در سوئد

نویسنده: مهناز قزلو  سال ١٩٧٢، سوئد نخستین کشور در جهان بود که قوانینی برای بهداشت و درمان افراد ترانس سکسوئل با هزینه ی دولت را به تصویب رساند. این قوانین در زمان خود، در جامعه...