آرشیو ماهانه: دسامبر 2018

0

دختری تراجنسیتی در رقابتهای «دختر شایسته جهان»

امسال برای اولین بار در تاریخ ۶۶ سالۀ این رقابتها، یک دختر تراجنسیتی توانست تا مرحلۀ نهایی پیش رود. اگرچه برگزارکنندگان این رقابت از سال ۲۰۱۲ میلادی به تراجنسیتی‌ها اجازۀ شرکت در این مسابقه...