برچسب: جنسیت چیست

گفتاری در باب مفاهیم و اصطلاحات علم جنسیت 1

گفتاری در باب مفاهیم و اصطلاحات علم جنسیت

گفتاری در باب مفاهیم و اصطلاحات علم جنسیت امروزه اگر بخواهیم درباره مفاهیم اجتماعی صحبت کرده یا کار کنشگری کنیم، محکوم به ارائه توصیفات و توضیحات مبسوط نظری پیش از آنیم؛ و البته که...