برچسب: سازمان فرانٌرم گرایان ماناو

سازمان فرانٌرم گرایان ماناو 0

سمینار “سازمان فرانٌرم گرایان ماناو” به مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنس گرا، دوجنس گرا و ترنس ستیزی

روز دوشنبه ۲۵ مای ۲۰۱۵(۵ خرداد ۱۳۹۴)، سمینار “سازمان فرانٌرم گرایان ماناو”، سازمانی که در کشور سوئد درحوزه ی حمایت از جامعه ی انسانی همجنس گرایان، دوجنس گرایان، ترنس ها و به طور کلی...