برچسب: عبید زاکانی

شرم کون‌دادن 0

شرم کون‌دادن

«شخصی امردی به خانه برد و درهمی به دستش نهاد و گفت بخواب تا برنهم. امرد گفت من شنیده‌ام که تو امردان را می‌آوری تا بر تو نهند. گفت آری، عمل با من است...