برچسب: منتقد، توهمِ توطئه و تئوریِ پرتاب

0

منتقد، توهمِ توطئه و تئوریِ پرتاب

منتقد، توهمِ توطئه و تئوریِ پرتاب مهناز قزلو دموکراسی نیازمند سازمان ها و نهادهای سیاسی قوی و کارآمدی ست که ظرفیت، توانایی و شایستگی آن را داشته باشند تا مردم و شهروندان شان را...