برچسب: یک دوره ی آموزشی با عنوان kön och genus (جنس و جنسیت) به دو

یک دوره ی آموزشی با عنوان kön och genus (جنس و جنسیت) به دو 0

دوره ی آموزشی با عنوان kön och genus (جنس و جنسیت)

“سازمان فرانرمگرایان ماناو”  سازمان فرانرمگرایان ماناو” که فعالیتهای خود را به طور رسمی در حوزه ی ال.جی.بی.تی (همجنسگرایان، دوجنسگرایان و ترنس سکشوال/جندرها) ازسال 2015 در کشور سوئد آغاز کرده است، با همکاری نهاد Studieframjande...