برچسب: آشفتگی جنسیتی در نظریه کوئیر

آشفتگی جنسیتی در نظریه کوئیر 0

آشفتگی جنسیتی در نظریه کوئیر

آشفتگی جنسیتی در نظریه کوئیر؛ نگاهی مختصر به آرای جودیت باتلر مقاله چهارم از سلسله مقالات آموزشی جنس و جنسیت   تئوری کوئیر را همان طور که در مقاله پیش به صورت مختصر اما...