برچسب: بيانيه ى مطبوعاتى سازمان دگرباشان جنسى (ايركو)

1

بيانيه ى مطبوعاتى سازمان دگرباشان جنسى (ايركو)

سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو) «این روزها خبرهای مربوط به پناهندگی در گوشه و کنار جهان منتشر است. ولی بر سر پناهجویان دگرباش جنسی در ترکیه چه آمده؟» سینا کیانی که مدیریت سامانه پناهندگی...