برچسب: در اورگن آمریکا “جنس سوم” وارد برگه شناسایی می‌شود

در اورگن آمریکا "جنس سوم" وارد برگه شناسایی می‌شود 0

در اورگن آمریکا “جنس سوم” وارد برگه شناسایی می‌شود

در اورگن آمریکا “جنس سوم” وارد برگه شناسایی می‌شود در ایالت اورگن آمریکا در گواهینامه رانندگی و دیگر اوراق شناسایی افراد سومین گزینه نیز وارد قسمت جنسیت می‌شود: علاوه بر مذکر و مؤنث “ایکس”...