برچسب: شهادتنامه شیوا: تراجنس ایرانی

شهادتنامه شیوا: تراجنس ایرانی 0

شهادتنامه شیوا: تراجنس ایرانی

ملاحظات: نام خانوادگی شاهد قید نشده است. این شهادتنامه بر اساس مصاحبه حضوری با خانم شیوا تهیه شده و در تاریخ 24 مهر 1392 توسط شیوا تأیید شده است. شهادتنامه در 37 پاراگراف تنظیم...