برچسب: پزشکان می توانند از پذیرش و معاینه افراد تراجنسیتی یا افرادی که سقط جدید داشته اند خودداری کنند

پزشکان می توانند از پذیرش و معاینه افراد تراجنسیتی یا افرادی که سقط جدید داشته اند خودداری کنند 0

پزشکان می توانند از پذیرش و معاینه افراد تراجنسیتی یا افرادی که سقط جدید داشته اند خودداری کنند

حکم جدید یک قاضی: پزشکان می توانند از پذیرش و معاینه افراد تراجنسیتی یا افرادی که سقط جدید داشته اند خودداری کنند   رید اوکانر، یکی از قاضیان منطقه ای ایالات متحده آمریکا، در...