دسته: ترمینولوژی

0

ترمینولوژی کوئیر (بخش یکم)

دوجنسگراستیزی (بای فوبیا): مجموعه ای رفتارها و نگرشهای منفی به افرادی است که به همجنس و به غیر همجنس خود تمایلات عاطفی و جنسی دارند. این رفتارها همان طور که از جانب جامعه دگرجنسگرا...

0

اینترسکشنالیتی چیست؟

آزاده کیاناستاد جامعه شناسی، دانشگاه پاریس  اینترسکشنالیتی چیست، از کجا آمده، و کاربرد آن در جوامع ما چه می‌تواند باشد؟   درهم‌تنیدگی روابط اجتماعی جنسیتی، طبقاتی، قومی، مذهبی و جنسی، یا اینترسکشنالیتی هم یک...