آرشیو روزانه: فوریه 1, 2019

0

اطلاعاتی برای شما که هم جنسگرا، دوجنسگرا و یا ترنس هستید و در سوئد در خواست پناهندگی کرده اید

اداره ی مهاجرت بدین طریق قصد دارد شما را که هم جنس گرا، دوجنس گرا و یا ترنس می باشید و تقاضای پناهندگی کرده ، از حقوق تان مطلع کند. ریسک ایذا و تعقیب...